آمار کلی

کد ملی: 068163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تردد راه آریا بازرس اصلی فعال 1397/09/03 تا کنون
چتر آبگون سای بیژن یورد بازرس علی البدل فعال 1395/09/28 تا کنون