آمار کلی

کد ملی: 229202XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران پارس امید آپادانا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/13 تا کنون
مجتمع مسکونی نیلوفر شیراز عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/04 تا 1398/06/10