آمار کلی

کد ملی: 385953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و پانصد و هشتاد سپید پر غازه عضو هیئت مدیره منحل شده 1398/08/10 تا کنون
مسکن مهر شماره نود وهشت سنندج آزاد عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/15 تا کنون