آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی بازرگانی زرین جنوب ایرانیان بازرس اصلی فعال 1392/01/28 تا کنون