آمار کلی

کد ملی: 155037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنا فرم آفاق بازرس علی البدل فعال 1390/05/05 تا کنون