آمار کلی

کد ملی: 171725XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن ادبی شهریار بستان آباد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/13 تا 1395/12/06