آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف محل رفاه گستر کارکنان بروجرد شماره 5472 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1388/09/17 تا کنون