آمار کلی

کد ملی: 129340XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان اداره کل ثبت منطقه اصفهان بازرس علی البدل خارج شده 1397/03/29 تا 1398/04/12