آمار کلی

کد ملی: 189953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های لبنیاتی آل حمزه بازرس اصلی خارج شده 1392/08/04 تا 1395/10/25