آمار کلی

کد ملی: 118928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شاد سلامت ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/03/19 تا 1395/02/08