آمار کلی

کد ملی: 181007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زنان روستایی عطر کوثر بویین زهرا مدیرعامل خارج شده 1394/09/24 تا 1396/11/09