آمار کلی

کد ملی: 094478XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلسبیل سلیم ایرانیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/05 تا کنون
کریاس پارس هشتم توس بازرس اصلی فعال 1393/10/11 تا کنون