آمار کلی

کد ملی: 419019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا نوین قلندر بازرس علی البدل فعال 1394/07/04 تا کنون