آمار کلی

کد ملی: 128089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان ایده های نواندیش رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/10 تا کنون