آمار کلی

کد ملی: 267912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبحان سازه اطلس عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/28 تا کنون