آمار کلی

کد ملی: 049230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهار سازه قایم رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/03/11 تا کنون