آمار کلی

کد ملی: 472212XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گستران پرتو جهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون
کشت آفرین سازان آروند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/28 تا کنون
نیرو افزا پرگاس پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/28 تا کنون
کیفیت آفرین سازان دوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/25 تا کنون