آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیست ودو ارد سازی غلطکی نقده بازرس علی البدل خارج شده 1393/11/16 تا 1394/08/25