آمار کلی

کد ملی: 423102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میهن گستر بویراحمد بازرس اصلی فعال 1393/08/05 تا کنون