آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه ساختمانی اذر راه نو ید مدیرعامل خارج شده 1389/11/04 تا 1392/01/27