آمار کلی

کد ملی: 175800XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت عصر زرین عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/28 تا کنون