آمار کلی

کد ملی: 259218XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شمال دهقان رشت بازرس اصلی فعال 1396/08/01 تا کنون