آمار کلی

کد ملی: 094130XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه گران شهر پاژ بازرس اصلی فعال 1399/05/29 تا کنون