آمار کلی

کد ملی: 128725XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خرد فناوران آناهید مدیرعامل خارج شده 1394/01/10 تا 1397/07/15