آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی آبساران آریا رهاب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/02 تا 1396/08/20