آمار کلی

کد ملی: 195108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاوید گرمسیر مدیرعامل فعال 1398/09/12 تا کنون
هرم راه سازه عمران شادگان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون