آمار کلی

کد ملی: 004848XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فناوران عرصه امید عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/28 تا 1397/03/29