آمار کلی

کد ملی: 484944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی و پخش گردش کالای گیتی مدیرعامل فعال 1393/07/19 تا کنون