آمار کلی

کد ملی: 004183XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی آنا سون البرز بازرس علی البدل خارج شده 1392/05/01 تا 1394/04/25