آمار کلی

کد ملی: 137749XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلاس کیمیا سان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/05/12 تا کنون
اکسیر بهداشت ارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/16 تا کنون