آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
34 سهم 000/300 ریالی و تعداد اعضا منشی هییت مدیره فعال 1387/10/10 تا کنون