آمار کلی

کد ملی: 659951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتازمکانیک انرژی بنا عضو هیئت مدیره فعال 1387/05/24 تا کنون