آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کلانتری و شرکا ثبت شده به شماره 12628 آقای احد قویدل برابر سندرسمی شماره 117824 رئیس هیئت مدیره فعال 1382/02/10 تا کنون