آمار کلی

کد ملی: 044092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساعی تجارت کهن عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/22 تا کنون