آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارگزاری بیمه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/11/06 تا 1390/05/04