آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدکشاورزی معدنی صنعتی چند منظوره میزان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1390/10/03 تا 1394/08/08