آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاشی حافظ جنوب گروه 3362 بازرس علی البدل فعال 1389/05/31 تا کنون