آمار کلی

کد ملی: 290933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چیچک سنبله سلدوز بازرس اصلی خارج شده 1393/12/05 تا 1396/02/10