آمار کلی

کد ملی: 070261XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی عالیان سیر مشهد مدیرعامل فعال 1396/04/18 تا کنون