آمار کلی

کد ملی: 083916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/26 تا 1397/07/28