آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پسته کاری شماره سه هفت چشمه دامغان بازرس اصلی خارج شده 1394/05/26 تا 1396/10/17