آمار کلی

کد ملی: 092058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا گران صنعت طوس بازرس علی البدل خارج شده 1396/11/28 تا 1399/01/24