آمار کلی

کد ملی: 109070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز خودرو نجف آباد عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/04/15 تا کنون