آمار کلی

کد ملی: 441091XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رای پرداز نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/04/25 تا 1395/04/30