آمار کلی

کد ملی: 126165XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تله کابین توچال عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/07/30 تا 1392/05/27