آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شبکه سازمان های غیردولتی کاهش تقاضای مواد مخدر کشورهای غرب آسیا و میانه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/18 تا کنون