آمار کلی

کد ملی: 137568XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی معلولین عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/27 تا کنون