آمار کلی

کد ملی: 093669XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه برج بلند نوین مشهد عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/09 تا کنون