آمار کلی

کد ملی: 175121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگین بار مداین مدیرعامل فعال 1393/03/26 تا کنون
مهندسین آرمان گستر راهبرد عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/31 تا 1392/04/15