آمار کلی

کد ملی: 417282XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر یک مرغداری پنج هزار و هشتصد و بیست و یک دورود نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/02 تا کنون